Hồ sơ Tiếp Tục Nâng Cấp Mục Mụ

(Continuous Professional Development) Dành cho người được cấp phép (chứng minh thư) làm việc trong Tổng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Úc.

Biểu mẫu này dùng để ghi chép những hoạt động Nâng Cấp Mục Vụ (CPD) của bạn. Bạn có thể gửi những biểu mẫu này bao nhiêu lần trong năm cũng được, nhưng toàn bộ hồ sơ Nâng Cấp MụcVụ của bạn phải được nhập vào sổ trước ngày 31 tháng 12 mỗi năm. Người nào ghi nộp dưới 24 đơn vị học tập CPD trong một năm sẽ bị thu phí theo qui định của Chương Trình.